Webinar – Vær ikke lunkne, men ivrige

NaMu Norge inviterer til nytt webinar tirsdag 18. januar kl. 12.00 (12.00 – 13.15). Denne gangen er tematikken koplet til trosliv særlig i Den norske kirke. Som gjester og bidragsytere i webinaret har vi invitert med oss prest Jan Kåre Jakobsen og biskop Halvor Nordhaug.

Benytt lenken under for å registrere deg og motta møtelenken:

Et av de kvalitetstegn som betyr noe for kirkens sunnhet, er at troen gir inspirasjon, liv og kraft til den enkelte og til fellesskapet. Vi kaller det engasjert trosliv. Mangeårig sokneprest Jan Kåre Jakobsen har stilt seg spørsmålet om hvorfor så mange menigheter, særlig menigheter i Den norske kirke, har dette som sin minimumsfaktor. Han har undersøkt tilbakemeldinger fra nærmere 500 menigheter som erfarer at troslivet er mer eller mindre engasjert. Hva skiller menighetene? Hva er likhetene? Hvorfor rapporterer 50% av menigheter i Dnk at troslivet er lunkent? I webinaret vil Jan Kåre presentere noen av sine funn, og spør om hvordan vi sammen kan legge til rette for en kultur og en trospraksis som bidrar til å styrke troslivet også i Dnk.

Biskop Halvor Nordhaug kjenner Den norske kirke svært godt, han er en engasjert stemme i det norske kirkelandskapet og er ikke redd for å stille de vanskelige spørsmålene. Som biskop har han også en sentral lederposisjon i Bjørgvin bispedømme og Den norske kirke. Nordhaug vil i webinaret dele tanker rundt temaet som en respons på dagens hovedinnlegg. Han vil også delta i samtalen i forlengelsen av de planlagte innleggene.

I artikkelen TEN HERREN MED GLEDE! ENGASJERT TRUSLIV I DEN NORSKE KYRKJA (Luthersk Kirketidende nr. 13/21) kan en lese mer om arbeidet og refleksjonen som Jan Kåre Jakobsen gjør seg rundt dette temaet. Les Jan Kåres artikkel ved å følge denne lenken: Ten Herren med glede! eller bestill og les den i Luthersk Kirketidende.

 

Jan Kåre Jakobsen (f. 1952) er pensjonert prest i Den norske kirke. Han avsluttet sin ordinære prestetjeneste med flere års engasjement som sokneprest i Arna kyrkjelyd i Bergen. Jan Kåre har også i mange år benyttet prinsippene fra Naturlig menighetsutvikling i egen sammenheng og er veileder i NaMu. Det siste året har han særlig fordypet seg i engasjert trosliv i Den norske kirke, noe som blant annet har resultert i en artikkel i Luthersk Kirketidende sist høst (nr. 13/21).

 

 

Halvor Nordhaug (f. 1953) er biskop i Bjørgvin og tidligere praktikumsrektor ved MF.  Han har skrevet flere bøker og artikler om kirkelige og teologiske tema, og har vært redaktør for tidsskriftet Luthersk Kirketidende.