Det trinitariske prinsippet

Treenigheten

Naturlig menighetsutvikling bygger på treenigheten som et teologisk fundament og prinsipp.

Dette står sentralt i mye av NaMu-litteraturen, ikke bare som bakgrunn eller utgangspunkt, men står også sentralt i liv og praksis.

 

Det trinitariske kompasset

I arbeid for eksempel med nådegaver og trosspråk, er bevisstheten stor på å ha med oss alle sidene ved Guds trefoldige identitet. Det viser seg å gi stor verdi i møte med den enkelte.

Vi ser også at betoningen av treenigheten er viktig i hele Guds rike. Det tyngdepunktet eller fokus Gud som Far, Sønn og Ånd har, preger i stor grad den enkeltes trosliv, menighetslivet og de ulike kirketradisjonene.

Treenighet org

Et tredimensjonalt perspektiv

Det trinitariske prinsippet, har lært oss hvor nyttig og viktig det er og bytte briller eller synsvinkel.

Ofte kan vi se ting fra en side. Bedre blir det når vi også vurderer samme sak fra motsatt side. Nytten ved å se noe (et begrep, en modell, noe konkret, en menighet osv.) fra tre sider er enda større, dette fordi det som studeres nå trer frem tredimensjonalt, nærmere slik det er i virkeligheten.

Erfaringen viser oss at det tredimensjonale perspektivet sikrer at nyansene får tre mye tydeligere frem.

Du kan lese mer om det trinitariske prinsippet i flere av bøkene fra K-vekst forlag, blant annet i boken Fargelegg din verden.

Tre åpenbaringer, grønn

Guds åpenbaringen gjennom skaperverket (grønt)

Tre åpenbaringer, rød

Guds åpenbaring gjennom Ordet/Jesus Kristus (rødt)

Tre åpenbaringer, blå

Guds personlige åpenbaring gjennom Den hellig ånd (blått)

Det trefargede perspektivet

For å gjøre det lettere å anvende det trinitariske prinsippet i praksis benytter NaMu tre farger grønn, rød og blå. Fargene er inspirert av kjennetegn ved Guds åpenbaring som Skaper (grønn - vekst og natur), ved Jesus Kristus (rød - blod og frelse) og ved Den hellige ånd (blå - vann og vind).

Vi opplever bruk av disse tre fargene, i seg selv, som et godt pedagogisk grep. Samtidig har fargene også en dypere gudommelige klangbunn. Gud er lys (1 Jon. 1,5). Samtidig består det hvite lyset av flere farger. Dette ser vi blant annet splittet opp når sola får skinne gjennom et prisme. De tre fargene grønn, rød og blå utgjør til sammen hvitt lys.

Eks.: Lyset i en projektor er et praktisk eksempel på nettopp dette. Projektoren sender ut de tre lysfargene grønt, rødt og blått. Først når det sendes lys fra alle tre pærene ser vi det hvite lyset.

 

Det trinitariske kompasset i hverdagen

Den praktiske nytten av de tre fargene kommer når vi vurderer fargebalansen, og når vi oppdager at f.eks. den røde fargen er fraværende eller svært lite synlig.

Menigheter vil alltid komme fra ulike tradisjoner eller ha ulikt tyngdepunkt når det f.eks. kommer til treenigheten. NaMu anerkjenner og heier på det unike Gud har lagt ned i den enkelte menighet. Samtidig vet vi at det å være ubalansert kan true bæreevnen.

Mange kjenner det tredimensjonale perspektivet ved menighetens bevegelser opp (mot Gud), inn (i fellesskapet) og ut (mot verden). Dette er et eksempel på ett området de tre fargene kan benyttes for å identifisere ubalanse. NaMu benytter de tre fargene for å gi en dypere innsikt i en rekke sammenhenger.

Eks.: Menigheter som i mindre grad har oppdaget kraften ved Den hellige ånd både i den enkelte og i fellesskapet (det blå), vil ha ekstra stor nytte av å oppdage mer av denne siden ved treenigheten. Den samme dynamikken gjelder når menigheter har lite fokus på Ordet, misjon eller evangelisering (det røde), eller det Gud har gitt oss i sitt skaperverk - forvalteransvar, diakoni, kunst og kultur osv. (det grønne).

NO_047

Tre farger og tre sider ved personlig liv, menighetsliv og samfunnsliv.

3 lysfarger

Først når alle tre fargene eller perspektivene er med, vil nyansene i bildet tre tydelig frem.