Erfaringer med Naturlig menighetsutvikling (NaMu)

Knut Idland, leder Pinse Menighetsliv

«NaMu-litteraturen har jeg hatt gleden av å lese i mange år. Menighetsundersøkelse gjorde vi som lokalmenighet i Betel Hommersåk for første gang høsten 2023. Den var meget treffsikker og nyttig. Dette er den beste helsesjekk-undersøkelsen jeg kjenner til for lokalmenigheter. 
I Pinsebevegelsen har vi inngått et strategisk samarbeid med NaMu som blant annet innebærer en oppfordring til alle menigheter om å gjøre en slik helsesjekk.»
 

Ingeborg Midttømme, biskop i Den norske kirke

«’Jeg tror på Den Hellige Ånd’, sier vi sammen i tros­be­kjen­nelsen, men det stanser ikke der. Fortsett­elsen går fra ‘jeg’ til det store vi; ‘én hellig, allmenn kirke, de helliges sam­funn’. Fellesskap bygges og relasjoner utvikles gjen­nom samvær. Som biskop erfarer jeg hvordan det langsiktige, strategiske arbeidet menigheter får hjelp til gjennom NaMu, fører til økt oppslutning og styrket tilhørighet. Menighets­utvik­ling gir oss mulighet til å gi troen rom for vekst både i oss og mellom oss - og bygge nye, trygge rom for tro.»

Jarleif Gaustad, fellesskapsutvikler NLM

«NaMus bidrag til utvikling av bedehusene og forsamlingene er svært nyttig. NaMu har bidratt med viktig læring og perspektiv. Tilbudet er unikt og passer veldig godt sammen med våre tilbud for oppfølging.»

Terje Dahle, leder i Kristent Nettverk

«NaMu lever i beste velgående fordi NaMu viser Guds vekstprinsipper. Da stresser ledere ned, bredde og helhet blir løftet fram slik at vanlige menighetsmedlemmer ser sin egen betydning. Folk lærer Gud bedre å kjenne, og Guds liv og bærekraft frigjøres. Da trives menighetene bedre i lokalmiljøet, med hverandre og kan leve med misjonsbefalingen uten å slite seg ut.»

Kjell Erichsen, teamleder Pinse Menighetsliv-Revitalisering

«Jeg har kanskje hatt en forestilling om at NaMu er mer eller mindre et verktøyskrin og tenker da først og fremst på menighetsprofilen som jeg har hatt god nytte av. Men NaMu er så mye mer! Den virkelige fortellingen om NaMu er livsforvandling i enkeltmenneskers liv, menigheter og tjenester.» 

Erik Furnes, tidligere generalsekretær i Imf

«For Indremisjonsforbundet er NaMu et strategisk verktøy som vi vil satse på framover fordi det hjelper ledere til å av­dekke den virkelige tilstanden i en forsamling, og der­med jobbe mer målrettet med det en trenger å bli bedre på.»

Halvor Nordhaug, biskop Bjørgvin bispedømme (Dnk)

Fra visitasmeldingen til Hjelme og Blomvåg sokn (Øygarden), mars 2022: «De arbeider også systematisk med menighetsutvikling. Det synes eg er veldig bra. De har vald NaMu og det kjenner eg godt til og veit at også mange andre sokn er nøgde med det opplegget, ikkje minst det å kunne ha ein mentor som kan sjå ting litt utanfrå.»
Fra visitasforedraget i Meland sokn i 2013: «Eg vil og gje Meland kyrkjelyd ros for at de har vald Naturlig menighetsutvikling (NaMu), der har de både ein samtalepartnar og ein måte å måla dykk sjølv på.» 

Anne Gustavsen, tidligere redaktør i Korsets Seier

«Jeg har gjennom mine år som redaktør i avisen Korsets Seier møtt flere menigheter og menighetsledere som har hatt stor hjelp av NaMu og sett konkrete resultater av å følge deres ressurser. NaMus styrke er at de involverer hele menig­heten i alle ledd i prosessen og dermed setter hele fellesskapet i arbeid for et felles mål.»

Terje Aadne, pastor i baptistsamfunnet

«NaMu har med sine verdier og prinsipper hatt stor betyd­ning som ressurs for hele Kirke-Norge. For meg har de åtte kvalitetstegnene på menighets­livet og balansen med et helhetlig syn på den treenige Gud vært verdifull. Som temperaturmåler på menighetens sunnhet og en forsk­nings­­basert tilnærming med muligheter for gode prosesser og veiledning er NaMu et viktig bidrag for å styrke menighetenes vekst, utvikling og rolle i samfunnet.»

Øivind Augland, grunder i Xpand, leder menighetsplanting i Frikirken

«Vi trenger alle å forholde oss til virkeligheten. NaMu er det beste redskap for å ta temperaturen i våre menigheter. Det gir et språk for vekst, har fokus på kvalitet og har mange gode verktøy for å hjelpe den lokale menigheten til videre utvikling. Anbefales.»

Kjartan Sørheim, Agenda 1 Menighetsnettverk

«NaMu har lenge vært en toneangivende størrelse på menighetsutvikling. Fundamentert på sunne og bibelske perspektiver på vekst er NaMu et glimrende redskap for å diagnostisere ‘nå-situasjonen’ i en menighet.»

Sigmund Kristoffersen, tidligere leder av Pinsebevegelsens lederråd

«Naturlig menighetsutvikling har i mange år vært en ressurs og viktig bidragsyter for flere pinsemenigheter. Vi trenger den kompetanse og erfaring som NaMu har utviklet. NaMus tjenester og verktøy er viktige bidrag sammen med Pinsebevegelsens tiltak og ordninger for å utvikle sunnere og livskraftige menigheter.»

Ruth Bente Paulsen, pensjonert offiser i Frelsesarmeen

«NaMu har hjulpet mange korps til å bli mer bevisst på egne styrker og svakheter og arbeide fokusert for å bli sunnere. Det har gitt mer energi og glede. Jeg har kunnet bruke NaMu i Norge, Argentina, Uruguay og Paraguay, og sett at uansett kultur så fungerer disse bibelske prinsippene og er like viktige der som her.»

Jon Løvland, tidl. menighetsveileder i Metodistkirken

«For å kunne lede menighet i dag trenger vi å være godt informert og ha gode redskaper for å kunne styre i endring. NaMu er et slikt redskap for oss, og vi anbefaler derfor alle våre menigheter å ta denne helse­sjekken og følge opp resultatene for å se ønsket vekst.»

Sten Sørensen, leder i Troens Bevis og pastor i Misjonskirken

«NaMu har inspirert Kristen-Norge til menighetsutvikling i 20 år. Det finnes ingen super-oppskrift for vekst, derfor er NaMu så troverdig. Det er det sunne og systematiske arbeidet som gir resultater.»

Victor Marley, leder Adventistkirken

«Som kristne er vi kalt til å gjøre Gud kjent i verden. Jesus har sagt at dette gjøres gjennom sunne og velfungerende menigheter hvor Guds agapekjærlighet er i sentrum. Flere av våre menigheter har opplevd at NaMu kan hjelpe mot det målet. NaMu er en bevisstgjøring av gode bibelske prinsipper for felleskapsbygging. Det er en effektiv ressurs for menigheter som ønsker å være lys og salt.»

Svein Granerud, seniorrådgiver i Normisjon

«I Normisjon er det mange menigheter og lokale fellesskap som har brukt NaMus verktøy for utvikling og vekst. Om det kan oppleves utfordrende, er det ikke desto mindre verdifullt å få testet nå-tilstanden, og de grunnleggende prinsipper for menighetsvekst gir inspirasjon til å våge endringer. For meg personlig har ikke minst fokuset på ‘utrustende lederskap’ betydd en verdifull bevisstgjøring.»

Merete Forsdahl, medlem av Misjonskirkens hovedstyre

«Alle lederskap i menigheter som ønsker å skape gode endringer som varer, trenger redskaper som hjelper oss i å vite hvor vi er og hvor vi skal som menighet. NaMu er lett å bruke, oversiktene er lette å forstå for hele menigheten, og menighetsprofilen gir et godt bilde av styrkene og svakhetene til menigheten. Den personlige oppfølgingen fra ekstern veileder har vært viktig for oss i Frimisjonen i Tromsø. Vi har sett på veilederen som en ‘kritisk venn’ som vil menighetens beste, men som tør å stille oss ubehagelige spørsmål som fører oss framover.»

Hanne Thorgersen, menighetsrådsleder og legleder

«Drammen metodistmenighet har jobbet med NaMu siden 2000. Vi opplever at NaMu er et enkelt og konkret arbeidsverktøy som ikke krever store ressurser for å kunne tas i bruk, og at det derfor passer godt for vår lille menighet. Vi konsentrerer oss "bare" om de åtte tegnene på kvalitet, og prøver å få til en økt vekst og balanse mellom disse, og så går egentlig resten helt "av seg selv". Fra å være en motløs og sliten menighet i 2000 har vi etter hvert blitt en mer og mer optimistisk menighet som nå både trives og vokser. NaMu har kommet for å bli i vår menighet.»

Roger Dahl, informasjonsleder Det Norske Baptistsamfunn

«NaMu har i mange år vært et godt redskap for oss i Baptistsamfunnet. Menigheter har over tid hatt nytte av og sett en sunn utvikling etter å ha arbeidet seg gjennom NaMu-syklusen.  Sammen med andre tiltak for menighetsutvikling fra Baptistsamfunnets side er NaMu et verdifullt bidrag til sunne og gode baptistmenigheter.»

Knut Refsdal, tilsynsprest i Metodistkirken

«Det å arbeide for flere sunnere menigheter, som er NaMus visjon, er et viktig bidrag til Kirke-Norge. Jeg har selv brukt NaMu i menighetsarbeid og opplever at dette er et godt og nyttig verktøy for å vitalisere menighetslivet, skape engasjement og eierskap og legge til rette for fruktbare samtaler om hvordan vi formidler evangeliet i vår tid.»

Christian Alsted, biskop Metodistkirken

«NaMu er særdeles værdifuldt både i sin tænkning og med sine redskaber, og for mange af vore menigheder har det ledt ind i god udvikling og vekst.»

Harald Kaasa Hammer, pensjonert sokneprest i Dnk

«Grunnen til at Teie menighet valgte NaMu som arbeidsredskap, var at det forutsetter Guds vilje til menighetens vekst. Menigheten vil vokse når vi tetter de hull som Guds kraft kan lekke ut av, for eksempel selvopptatt lederskap og livsfjerne grupper.»

Carsten Lind, koordinator for menighetsutvikling i Vineyard Norden

«Som ledere har vi tendens til at gøre mere af det som er vigtigt for os, og dermed ‘glemmer’ vi det vi ikke mener er os så vigtigt. NaMu er en værktøj som kan hjælpe til at se objektivt på menigheden som helhed. NaMu er mere end et værektøj til en undersøgelse - for mig er det kvalitets­ledelse for kirker, som gerne skulle lede til kontinuerlig forbedring.»

Anne Mari Schiager Topland, nestformann i Frikirkens synode og pastor

«Både som menighetsplanter i Japan og som pastor for en gammel lokalmenighet i Arendal har jeg trengt NaMus prinsipper for å legge til rette for naturlig vekst og utvikling. Bare Gud gir liv, og vårt ansvar er å arbeide med vekstvilkårene i menigheten om det er nybrottsarbeid eller utvikling av menigheter med lange tradisjoner. Jevnlige NaMu-under­søk­elser og NaMu-oppfølging med veileder har gitt menigheten vår hjelp til å se hvor vi er, hva vi må ta tak i og hvordan vi kan gjøre det.»

Marit Hårklau Ådnanes, daglig leder Indremisjonssamskipnaden

«I søken og lengt etter vertkøy som kan hjelpa våre forsamlingar til å bli meir sunne og livskraftige, kom eg for eit par år sidan over NaMu. Reisa har vore både lærerik og livsforvandlande. No er to forsamlingar i gong med prosess. NaMu har praktiske verktøy og tenester for vekst i eige liv og i forsamlinga. ABC-en gir eit godt innblikk i kva NaMu er, og inspirerer også til å ville 

Arvid Hunemo, pensjonert pastor i Frikirken

«NaMu er ei unik verktøykasse for mennesker som vil være med å utvikle og se vekst i menigheten. NaMu kan ikke reklamere med en kvikk-fiks på utfordringene hver menighet opplever. Gjennom gode undersøkelser og analyse får menighetens ledelse hjelp til å sette inn tiltak og ressurser der skoen trykker. Fra 2000 har mennesker og menighet fått se mer av Guds nåde og kraft virksom gjennom dette arbeidet.»

Reidar J. Kvinge, pastor i Adventistkirken

«Jeg lengter etter fornyelse i eget liv og i egen menighet. Fem hundre år etter reformasjonen trenger Norge en ny religiøs vekkelse. Religiøse institusjoner og organisasjoner blir lett opptatt av seg selv, istedenfor å konsentrere seg om misjon. NaMu er at av de beste redskapene jeg kjenner til, for å utvikle sunne og balanserte menigheter.»