Hva hindrer veksten?

Vogn med farge, firkanthjul

Vognen med firkantede hjul: Menigheten har ressurser (de runde hjulene), men noe hindrer at de kan bli tatt i bruk. Vogna kan bevege seg, men lederne går i egen kraft.

Minmunstønnen farge bredde

Minimumstønnen: Den laveste tønnestaven (f.eks. mindre varme relasjoner), er det området som begrenser påfylling av tønnen (medlemmer/gudstjenestebesøk).

Stor ulikhet fra menighet til menighet

Samtidig med at forskjellene er store, ser vi at noen utfordringer går oftere igjen en andre. Men, obs,obs! disse hindringene er ikke nødvendigvis de største hindringen i din menighet.

Derfor er det så viktig først å finne mer ut om hva som kjennetegner fellesskapet der du er. Hva kan din rolle i dette være?

En menighetsundersøkelse hjelper oss med å se mer om den faktiske tilstanden. Den gir lederskapet mulighet til å se klarere hvor den største hindringene for videre vekst ligger. Det er her dere har mest å hente på kort sikt. Å fokusere krefter på å fjerne denne hindringen er effektiv ressursbruk, og vil fort gi frukt.

 

Minimumsfaktoren

Det området som har lavest kvalitet eller er minst naturlig i menigheten kan vi kalle minimumsfaktoren. Denne siden ved arbeidet er, i den aktuelle menigheten, det største hinderet for videre vekst. Dette vil være den første årsaken til at mennesker forlater fellesskapet, eller at det er vanskelig for dere å få med nye. Samtidig er det også denne faktoren som i størst grad belaster sunnheten til andre mer vitale områder i menigheten.

Et eksempel: Om det mangler livsnære grupper, eller gruppene som finnes i liten grad har kontakt med menneskenes liv og tro, vil dette prege gudstjenestene negativt (inspirerende gudstjeneste), det preger den enkeltes trosliv på en negativ måte (engasjert trosliv), gruppene bidrar i liten grad til å bygge tillit og omsorg i fellesskapet (varme relasjoner) osv. 

Eks. på noen hindringer:

- Folk viser liten interesse og engasjement for menigheten.

- Gudstjenesten erfares i liten grad som et livgivende møte med Gud og andre mennesker?

- Menigheten henger igjen i gamle tradisjoner eller strukturer.

- Gamle konflikter og partier preger fellesskapet.

- Fellesskapet er innadvendt og det er lite fokus på mennesker utenfor.

- Troen gir ikke den kraften til liv og tjeneste som den kunne og skulle.

- Lederne drar i ulike retninger.

- Det mangler mindre fellesskap der en kan dele liv og tro med hverandre.

- Lederne gjør heller mye selv, fremfor å utruste andre til å bruke sine gaver.

- Det er lite tro på at Gud kan skape noe nytt i fellesskapet.